ТОО “KAZAKHMYS ENERGY” (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ), СООБЩАЕТ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

«Kazakhmys Еnergy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС БСН 110140012821,  оның құрамынан «Топар бас энергия тарату станциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөлінуі арқылы қайта ұйымдастыру жөнінде хабарлайды (орналасқан орны мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, БЭТС). Кредит берушілерден наразылық хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде,  Қазақстан Республикасы, 100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, БЭТС мекенжайы бойынша қабылданады». 

 

ТОО «Kazakhmys Еnergy» (Казахмыс Энерджи), БИН 110140012821, сообщает о реорганизации путем выделения из его состава товарищества с ограниченной ответственностью «Главная распределительная энергостанция Топар» (место нахождения и адрес: Республика  Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ГРЭС). Претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика  Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ГРЭС».